ข้อมูลอ้างอิง  ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

 

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอก

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/สร้างสรรค์

หน่วยงานที่ให้ทุน

สัญญาเลขที่

วัน/เดือน/ปี

ภายใน

ภายนอก

1

อาจารย์สำราญ  ปิ่นทอง

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อครูปฐมวัย และความสามารถในการทำงานของบัณฑิตสาขาปฐมวัย

   89,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

088/2551

15-มิ.ย.-51

2

ผศ.ดร.วินิจ  เทือกทอง

ความคาดหวังและการริเริ่มของโรงเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กทม. : การวิเคราะห์พหุระดับ

112,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

087/2551

10-มิ.ย.-51

3

อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมรัตน์

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 45,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

094/2551

15-ก.ค.-51

4

ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)

 

2,300,000

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

จท 22/2551

16-มิ.ย.-51

5

อาจารย์อัมพรศรี  พรพิทักษ์ดำรง

การประหยัดพลังงานในการประกอบอาหารของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร

43,200

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

097/2551

15-ก.ค.-51

6

อาจารย์จันทร์เพ็ญ  มีนคร

การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

45,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

098/2551

15-ก.ค.-51

7

อาจารย์นฤมล  เปียซื่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

  43,125

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

100/2551

15-ก.ค.-51

8

ผศ.ดร.ดวงใจ  พลอยดนัย

การสำรวจสาเหตุการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพ.ศ. 2551

 

   62,980

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

102/2551

15-ก.ค.-51

9

รศ.ดร.ณรงค์  พลอยดนัย

การศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

   1,000,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

103/2551

15-ก.ค.-51

10

รศ.ดร.ณรงค์  พลอยดนัย

การสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2551

 

100,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

104/2551

15-ก.ค.-51

11

อาจารย์ไพรัตน์  ฤทัยประเสริฐศรี

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 25,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

105/2551

15-ก.ค.-51

12

อาจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช

การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตดุสิต

 

  45,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

106/2551

15-ก.ค.-51

13

ผศ.ดร.ดวงใจ  พลอยดนัย

การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2548 – 2551

 

25,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

113/2551

15-ส.ค.-51

14

ผศ.อำพร มากรักษา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

   50,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

110/2551

15-ส.ค.-51

15

ผศ.กอบกุล  กุหลาบเพ็ชรทอง

ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.สวนสุนันทา

 

 50,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

108/2551

15-ก.ค.-51

16

ผศ.สุพจน์  ค้าขาย

การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร

 

400,000

สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร

 02/2551

12-มิ.ย.-51

17

อาจารย์สุรัชนี  เปี่ยมญาติ

คุณลักษณะและทักษะพื้นฐานสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

 

55,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

093/2551

15-ก.ค.-51

18

อาจารย์วรรณรัตน์  บรรจงเขียน

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 46,400

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

107/2551

15-ก.ค.-51

19

อ.วินัย  ใจกล้า

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อครูปฐมวัย และความสามารถในการทำงานของบัณฑิตสาขาปฐมวัย

 

  53,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

096/2551

15-ก.ค.-51

20

อาจารย์รจนา  จันทราสา

ความคาดหวังและการริเริ่มของโรงเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กทม. : การวิเคราะห์พหุระดับ

 

68,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

099/2551

15-ก.ค.-51

21

อาจารย์พรภวิษย์  บุญศรีเมือง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

50,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

101/2551

15-ก.ค.-51

22

อาจารย์สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี

การดำรงอยู่และการปรับตัวของหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง

 

45,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

095/2551

15-ก.ค.-51

23

อาจารย์พุทธกันต์  ทองทวี

การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

83,000

 

ศูนย์การศึกษา

ดรุณพิทยา

 มรภ.สวนสุนันทา

109/2551

11-ส.ค.-51

24

อาจารย์กัญญา  บวรโชคชัย

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา ปีการศึกษา 2549

 

137,300

 

ศูนย์การศึกษา

ดรุณพิทยา    

มรภ.สวนสุนันทา

111/2551

10-มิ.ย.-51

25

อาจารย์กัญญาวีร์  แก้วนุ้ย

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

 

30,000

 

เทศบาลตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

ที่ 177/2551

 

26

 ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

โครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู

 

3,000,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

006/2552

1-ต.ค.-2551

27

 รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย

การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้ทุนทางสังคมด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน

7,972,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

004/2552

1-ต.ค.-2551

28

 อาจารย์กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

การพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

99,440.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

027/2552

16-ก.พ.-2552

29

อาจารย์โบวรักษณ์ นาคทรงแก้ว

การใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และความคิดวิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

46,200.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

030/2552

16-ก.พ.-2552

30

 อาจารย์สำราญ ปิ่นทอง

การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

30,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

076/2552

20-พ.ค.-2552

31

 รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

จดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

86,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

051/2552

19-ก.พ.-2552

32

 อาจารย์ไชยยงค์ บุบผากลิ่น

การจัดองค์ประกอบและการจัดวางภาพคน กลุ่มคนในจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดสุทัศเทพวรารามราชวรวิหาร

 

51,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

056/2552

28-ก.พ.-2552

33

 อาจารย์ยสรร  ถวัลย์วงค์ศรี

การสร้างสรรค์นาฏประดิษฐ์ ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

 

113,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

058/2552

28-ก.พ.-2552

34

อาจารย์ยศนันท์ แย้มเมือง

ถอดรหัสศิลปะประจำยามไทย ในรูปแบบไตร-องศะ รัตนโกสินทร์ สากล

 

82,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

022/2552

16-ก.พ.-2552

35

ผศ.อรวัฒนา ชินพันธ์

ความต้องการของตลาดในงานธุรกิจการแสดง

 

54,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

088/2552

27-พ.ค.-2552

36

ผศ.กฤษฎา สังขมณี

ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติในเขตชะอำ หัวหิน ปราณบุรี – สามร้อยยอด

 

82,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

017/2552

16-ก.พ.-2552

37

อาจารย์รุ่งลักษมี รอดขำ

การจัดทำและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทจำกัด เขตดุสิต

 

59,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

036/2552

18-ก.พ.-2552

38

อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส

อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

55,800.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

033/2552

18-ก.พ.-2552

39

อาจารย์วีรวัฒน์  เชี่ยวปัญญานันท์

แนวทางเพื่อพัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เหมาะสมกับเยาวชน ; กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ดุสิต

 

57,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

009/2552

16-ก.พ.-2552

40

อาจารย์อัญชนา สุขสมจิตร

ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชน ต่อรายการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (FM 97.25 MHz

 

61,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

037/2552

18-ก.พ.-2552

41

 ผศ.กัญจณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์

ปัจจัยการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

83,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

057/2552

28-ก.พ.-2552

42

อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ

คุณลักษณะของผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ

 

53,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

010/2552

16-ก.พ.-2552

43

อาจารย์ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา

ปัจจัยความสำเร็จของคุณลักษณะผู้ประกอบการยุคใหม่ในการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

127,300.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

086/2552

25-พ.ค.-2552

44

ผศ.สิริอร จำปาทอง

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครในการเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

 

62,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

087/2552

25-พ.ค.-2552

45

อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

บทบาทขององค์กรภาครัฐและนอกภาครัฐ ระดับจังหวัด ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจของจังหวัดระนอง

 

64,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

083/2552

25-พ.ค.-2552

46

 ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการวิทยาลัยภาพยนต์ โทรทัศน์ และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

143,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

073/2552

13-พ.ค.-2552

47

อาจารย์สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

ทรัพยากรทางกายภาพและทางสังคม ที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาธุรกิจจังหวัดระนอง

 

62,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

082/2552

25-พ.ค.-2552

48

อาจารย์อโนชา กิมกง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนเมือง.

 

58,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

084/2552

25-พ.ค.-2552

49

ดร.วิทยา เมฆขำ

การวิจัยและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า (OTOP  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี

 

675,000

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

001/2552

1-ต.ค.-2551

50

อาจารย์ทศพร  นาคย้อย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องป้องกันการโจรกรรมรถยนต์โดยใช้โครงข่ายโทรศัพท์ ซีดีเอ็ม 10

 

300,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

005/2552

1-ต.ค.-2551

51

ผศ.สมสกุล จีระศิลป์

การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกที่สอดคล้องกับความพอใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศทวีปยุโรปตอนเหนือและยุโรปตอนกลางในเขตเกาะรัตนโกสินทร์และกรุงเทพฯชั้นใน

 

47,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

025/2552

16-ก.พ.-2552

52

อาจารย์รจนา จันทราสา

การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านสำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

87,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

034/2552

18-ก.พ.-2552

53

 นายอรัญ ขวัญปาน

คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ กับพฤติกรรมการใช้ตามวิถีชุมชน

 

73,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

065/2552

16-มี.ค.-2552

54

ผศ.จง บุญประชา

การประเมินการจัดวางผังต้นแบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

 

52,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

024/2552

16-ก.พ.-2552

55

อาจารย์วินัย ใจกล้า

การสร้างอุปกรณ์สำเร็จรูปวงจรสายพานกระแสส่งผ่านความนำบนพื้นฐานของวงจรสายพานกระแสและวงจรขยายความนำถ่ายโอนที่หาซื้อได้ตามท้อง ตลาดและการประยุกต์ใช้งาน

 

69,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

046/2552

19-ก.พ.-2552

56

อาจารย์ทศพร นาคย้อย

การป้องกันรถยนต์จากการโจรกรรมโดยการส่งสัญญาณและ2ภาพถ่ายแบบอัตโนมัติผ่านทางเครือข่ายจีเอสเอ็ม

 

69,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

028/2552

16-ก.พ.-2552

57

อาจารย์สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์ที่มีการขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ สำหรับภาชนะประกอบอาหารประเภททนความร้อน จากวัตถุดิบภายในประเทศ

 

62,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

039/2552

18-ก.พ.-2552

58

อาจารย์สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

58,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

044/2552

19-ก.พ.-2552

59

อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้สีกับลักษณะทางบุคลิกภาพของกลุ่มวัยรุ่นไทย

61,800.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

042/2552

18-ก.พ.-2552

60

อาจารย์ดลพร ศรีฟ้า

ศึกษาการให้นิยามความหมายของสีในยุคสมัยที่ต่างกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

63,800.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

041/2552

18-ก.พ.-2552

61

อาจารย์รัชศักดิ์ สารนอก

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

54,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

054/2552

28-ก.พ.-2552

62

อาจารย์อารีย์ พูลเกิด

การสืบสานอารยธรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ชุด “ผ้าบาติกชิโน-โปรตุกีส”

97,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

007/2552

13-ก.พ.-2552

63

ดร.วิทยา เมฆขำ

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

240,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

038/2552

18-ก.พ.-2552

64

อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์

การออกแบบลวดลายไทยสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

50,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

008/2552

16-ก.พ.-2552

65

อาจารย์วินัย หมั่นคติธรรม

การศึกษาประสิทธิภาพกรอบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา:อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

103,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

047/2552

19-ก.พ.-2552

66

ผศ.สมศักดิ์ มีนคร

เพื่อศึกษาชนิดของ Carbon Black ที่ส่งผลต่อสมบัติการนำไฟฟ้าของ Expander

 

87,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

021/2552

16-ก.พ.-2552

67

รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น

โปรแกรมการออกแบบ แผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

97,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

023/2552

16-ก.พ.-2552

68

อาจารย์สุดารัตน์ แสงจำนงค์

แนวทางการวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

30,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

043/2552

17-ก.พ.-2552

69

ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

59,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

055/2552

28-ก.พ.-2552

70

รศ.พิศณุ พูนเพชรพันธุ์

สิทธิของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพ มหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบ้านญวน ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนวัดเทวราชกุญชร และชุมชนวัดราชาธิวาสวรมหาวิหาร

 

42,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

064/2552

28-ก.พ.-2552

71

รศ.วีณา เอี่ยมประไพ

พื้นที่ถนนราชดำเนินในมิติวัฒนธรรม

 

60,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

040/2552

18-ก.พ.-2552

72

ผศ.ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี

การพัฒนาสมรรถภาพในการอ่านด้วยตนเองโดยใช้ SRA Reading Laboratory

51,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

032/2552

18-ก.พ.-2552

73

อาจารย์เปรมวดี ณ นครพนม

อิทธิพลของภาษาอังกฤษในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

40,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

078/2552

20-พ.ค.-2552

74

อาจารย์ปราณี ปฐมชัยวัฒน์

การวิเคราะห์ข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

46,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

079/2552

20-พ.ค.-2552

75

อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ

ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในธุรกิจร้านอาหารบริเวณถนน   ข้าวสาร

62,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

080/2552

20-พ.ค.-2552

76

อาจารย์นิธิวดี โฆสรัสวดี

การพัฒนาทักษะการออกเสียงหน่วยคำคง (Inflectional Morpheme  ในภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

45,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

077/2552

20-พ.ค.-2552

77

รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์

โครงการวิจัย วิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิสมภาร”

1,200,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

075/2552

13-พ.ค.-2552

78

อาจารย์ภูสิทธ์ ขันติกุล

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

62,390.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

074/2552

12-พ.ค.-2552

79

อาจารย์สุดารัตน์ แสงจำนงค์

รูปแบบจำลองการประกอบธุรกิจสปาเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

151,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

072/2552

13-พ.ค.-2552

80

รศ.วิภา  กุลปภังกร

อิทธิพลของธาตุอาหารที่มีต่อคุณภาพของขมิ้นชัน

 

300,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

002/2552

1 -ต.ค.-2551

81

ดร.สมรวย  อภิชาติบุตรพงศ์

การพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้านสถิติประยุกต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

500,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

003/2552

1 -ต.ค.-2551

82

ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และไซโคออกซิจิเนส และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดด้วยเมทานอลจากเมล็ดมะขาม ลิ้นจี่ เงาะ และลำไย

73,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

060/2552

28-ก.พ.-2552

83

ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

การย่อยสลายน้ำมันปาล์มโดยแบคทีเรียชอบเค็ม

150,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

035/2552

18-ก.พ.-2552

84

อาจารย์สุมิตรา นวลมีศรี

พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารและจัดการการประกันคุณภาพทางการศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

140,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

029/2552

16-ก.พ.-2552

85

นายไพบูลย์ แจ่มพงษ์

ความตระหนักและการปฏิบัติของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบล ต่อปัญหาภาวะโลกร้อน

49,420.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

050/2552

19-ก.พ.-2552

86

ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์มสุกร: กรณีศึกษาฟาร์มสุกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

110,400.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

048/2552

19-ก.พ.-2552

87

อาจารย์ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรเพื่อใช้ในการสกัดโลหะหนักจากน้ำเสียอุตสาหกรรม

 

74,208.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

011/2552

16-ก.พ.-2552

88

อาจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นแยกขนาดในบรรยากาศเขตเมือง

 

101,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

018/2552

16-ก.พ.-2552

89

อาจารย์จันทร์เพ็ญ มีนคร

กลยุทธการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามความคิดของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

52,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

020/2552

16-ก.พ.-2552

90

ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล

การสร้างแบบจำลองการดูดซับสารพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุชีวภาพ

 

42,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

049/2552

19-ก.พ.-2552

91

รศ.อุบล กลองกระโทก

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันโดยใช้ The Geometer’s Sketchpad (GSP

 

49,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

012/2552

16-ก.พ.-2552

92

อาจารย์พิมพร ทองเมือง

ความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

55,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

031/2552

18-ก.พ.-2552

93

ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล

การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิด จากจังหวัดหนองคาย

 

118,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

045/2552

19-ก.พ.-2552

94

อาจารย์นิเวศ จิระวิชิตชัย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ e-Recruitment สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

140,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

066/2552

16-มี.ค.-2552

95

ดร.รัตนา ปานเรียนแสน

การศึกษาคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสมุนไพรไทยในกลุ่มยาอายุวัฒนะ

 

79,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

067/2552

16-มี.ค.-2552

96

อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน

ความหลากหลายของอะซิติกแอซิดแบคทีเรีย ที่คัดแยกได้จากดอกไม้ในเกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่

 

97,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

015/2552

16-ก.พ.-2552

97

อาจารย์วัชระ ขันธวิชัย

การพัฒนารหัสนักศึกษาและรหัสบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

42,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

014/2552

16-ก.พ.-2552

98

อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เป็นสวัสดิการของรัฐ:กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

54,370.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

013/2552

16-ก.พ.-2552

99

ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช

การมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้พัฒนาองค์กร

 

 

58,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

019/2552

16-ก.พ.-2552

100

ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

 

30,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

085/2552

25-พ.ค.-2552

101

ผศ.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก

 

 

150,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

081/2552

20-พ.ค.-2552

102

ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี

การศึกษาประสิทธิผลของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใชการจัดการเรียนรู้รูปแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานควบคู่กับรูปแบบร่วมมือ

 

 

126,500.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

053/2552

28-ก.พ.-2552

103

อาจารย์คมสัน โสมณวัตร

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์ที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

 

107,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

059/2552

28-ก.พ.-2552

104

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

แนวโน้มของตลาดธุรกิจดนตรีในทศวรรษหน้า

 

91,000.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

026/2552

16-ก.พ.-2552

105

ผศ.สุวรีย์ ยอดฉิม

การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2550-2551

 

 

96,348.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

062/2552

28-ก.พ.-2552

106

ผศ.สุวรีย์ ยอดฉิม

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ ปี พ.ศ. 2551

64,418.00

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

063/2552

28-ก.พ.-2552